Strona główna RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA- DLA KLIENTÓW

 
Szanowni Państwo,
mając  na  względzie  dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając   na   uwadze   rozpoczęcie  obowiązywania  przepisów  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Unii  Europejskiej  2016/679  z dnia 27 kwietnia   2016   r.   w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

Administratorem  Pani/Pana/Państwa  danych  jest 
MATURE POLSKA M. ROSIŃSKI, P. STEFAŃSKI S.C.
Z administratorem danych  można  się  skontaktować  poprzez  adres e-mail: maturepolska@maturepolska.pl
telefonicznie  pod  numerem  +48  62 7331513 lub pisemnie na adres:
63-400 Topola Mała, ul. Odolanowska 130.
Państwa dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu.

Pani/Pana/Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  celu  
- zawierania i wykonywania umów oraz prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym przetwarzanie zamówień, realizacji dostaw, płatności, w razie reklamacji, napraw, roszczeń gwarancyjnych),
- przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne,
- wewnętrznych potrzeb administracyjnych (np. w celach księgowych),
- realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Przysługuje Pani / Panu/Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d)  prawo  do  usunięcia  danych  lub  ograniczenia  przetwarzania danych w przypadkach  określonych  w art. 17 i 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f)  prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna  Pani  /  Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani / Pana dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danychosobowych;

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych prosimy o przesłanie tej informacji na podany wyżej adres mailowy lub stacjonarny.

Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, nie będziemy mogli dalej przetwarzać Państwa danych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.
Państwa dane osobowe będą dostępne dla uprawnionych pracowników naszej spółki. Państwa dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, informatyczne, archiwizacyjne na rzecz Administratora.
Administrator będzie przechowywać dane przez czas realizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią.

Kontakt

Razem stwórzmy
czyste środowisko pracy
Skontaktuj się z doradcą
62 733 15 13 maturepolska@maturepolska.pl